Odd Fellows

Culturele markt Baarn 3 september 2017

Odd Fellows niet knettergek

Laten we beginnen met Odd Fellows zijn 'Gekke Kerels'.

Dat zijn we inderdaad, een beetje wel.

Maar in het Engels heeft het woord 'odd' gelukkig verschillende betekenissen.

Zo betekent 'odd' behalve gek, vreemd of raar ook: apart, uitzonderlijk, bijzonder, opmerkelijk, anders dan gemiddeld, of uit de toon vallend. En dat zijn we. In die zin zijn we inderdaad een beetje gek.


We leven in Nederland op dit moment in een maatschappij waarbij het lijkt alsof 'oude' waarden zoals solidariteit, mededogen, medeleven, een ander helpen, samenwerken, etc. definitief op de schroothoop zijn gegooid.

Volgens ons zijn waarden en leefregels zoals: we zijn op de wereld om elkaar te helpen nietwaar, solidariteit, samen zijn we sterk, samen werken aan doelen, het samen goed met elkaar kunnen vinden, etc. nu juist het cement dat een samenleving bij elkaar houdt en een maatschappij op een kwalitatief hoger niveau brengt dan een kluwen fanatiek met elkaar concurrerende individuen.

In die zin zijn we apart, bijzonder en opmerkelijk omdat we - wat dat betreft - niet zo heel veel overeenkomsten hebben met veel mensen, want daar gaat het even heel plat gezegd tegenwoordig nog maar om 3 zaken en dat zijn 'de duit, de fluit en hoe zie ik eruit'. Het aloude spreekwoord 'Met de hoed in de hand, komt men door het gansche land' is nu vervangen door: 'Met de hoed in de hand, zet iedereen je zo aan de kant'.

Bij ons zit dat wat anders. Wij geloven nog steeds in 'oude' waarden en omgangsvormen zoals beleefdheid, respect, elkaar helpen en ondersteunen in lief en leed, samen zijn we sterker, etc. Dat geloven we niet omdat een boek, een pater, dominee, imam, of wat voor een autoriteit ook ons dat voorschrijft, maar omdat we dat zelf vinden en oprecht menen. Da's even heel andere koek dus en in die zin zijn we gek, apart en opmerkelijk.   
Als het goed is, komt u in onze verenigingen (wij noemen dat loges) dan ook opmerkelijk meer mensen tegen die nog, of in deze barre tijden juist weer meer, waarde hechten aan de waarden 'vriendschap, liefde en waarheid' dan aan geld, seks en je uiterlijk. Zo proberen we ook met elkaar om te gaan in onze loges en dat is moeilijk, want niets menselijks is ons vreemd en dat lukt dus niet altijd en overal. Maar dat is voor ons wel de maat, de norm, de meetlat die we hanteren. We leggen de lat van hoe je met elkaar om gaat wat hoger dan normaal. 

En als u die 'ouderwetse' en nu weer sterk in opkomst zijnde sfeer van solidariteit, samen door deze wereld reizen, elkaar respecteren en niet in constante onderlinge concurrentie met elkaar zijn eens wilt ervaren, dan bent u altijd van harte welkom.

OO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Wij zijn mensen die zich Odd Fellows noemen.

Wij willen respectvol omgaan met elkaar en onze medemensen.

Wij willen vasthouden en werken aan idealen die wij ons gesteld hebben.

Wij vinden de idealen Vriendschap, Naastenliefde en het zoeken naar Waarheid een goed uitgangspunt om ons leven naar in te richten.

Wij willen deze idealen uitstralen naar anderen, onder andere door ons ieder individueel en soms gezamenlijk in te zetten voor de noden in onze samenleving.

Wij zijn verschillend in Cultureel, Religieus, maatschappelijk en Politiek opzicht.

Wij zijn derhalve vogels van zeer uiteenlopende pluimage die met elkaar, de idealen zo goed mogelijk gestalte willen geven

Wij zijn georganiseerd in logeverband en onderdeel van de wereldwijde organisatie die de “Independent Order of Odd Fellows heet”

Wij komen wekelijks bij elkaar om naar elkaar te luisteren en te leren van elkaars ervaringen.

Wij laden zo iedere keer onze accu weer op.

Wij erkennen een Hogere Macht maar respecteren een ieders beleving daarvan.

Wij zijn gelukkig niet de enigen die deze idealen voorstaan, velen onder u en daarbuiten delen, doen mee en werken aan deze idealen.

Wilt u meer weten van dit WIJ gevoel neem dan de folder mee en bekijk onze website eens.

Fijn dat u hebt willen luisteren en WIJ groeten u in Vriendschap, Liefde en Waarheid.

JB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Mijn naam is Jan Dekker

Ik ben 65 jaar en van beroep timmerman ( al 51 jaar).

Ik ben nog maar relatief kort lid van de Eemloge , iets meer dan 2,5 jaar.
Daarvoor had ik nog nooit van de Odd Fellows gehoord.
Van Rob de Boer die al vele jaren mijn belastingaangiften verzorgt ( ik ben al 41 jaar ZZP-er)
hoorde ik voor het eerst over de Eemloge.

Onze gesprekken bij hem op kantoor gingen voornamelijk over maatschappij en politiek.

Hij vertelde mij dat hij lid was geworden van een Odd Fellow-loge en had het idee dat dat misschien ook iets voor mij zou kunnen zijn. 

Ik ben toen 4 of 5 keer als bezoeker bij de Eemloge geweest en heb uiteindelijk besloten om ook lid te worden.

 Waarom ?

 1e. Een gevoel van werkelijk welkom zijn en makkelijk in gesprek raken ook binnen een groep die al vele jaren bestaat , dus interesse in wie je bent.

  2e. Kunnen discussiëren zonder dat het competitief word. ( werkelijk “van gedachten wisselen” zonder winnaar , daardoor vaak verrijkend want ik merk dat het besprokene positief van invloed kan zijn op mijn denken en doen. (nieuwe invalshoeken).

 3e. Er is ook duidelijk een maatschappelijke component , voor mij belangrijk .

Dus geen afgesloten op zichzelf gerichte organisatie.

Zie voor contacten onze website  http://baarn.oddfellows.nl         

JD

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Tussen al die kramen hier in de Laanstraat een kraam van de Odd Fellows.

Odd Fellows, nooit van gehoord ! 

Wat zijn dat: “rare kerels, Old Fellows, oude kerels” ? Helemaal ernaast zit u niet, dadelijk wordt wel duidelijk waarom.

Daarom eerst even terug in de tijd.

In de achttiende eeuw waren de sociale omstandigheden, om het zo maar eens uit te drukken, bepaald slecht. Met name op sociaal gebied. Daarom richtten verschillende beroepsgroepen gilden op. Zo ook de Odd Fellows.

Dit gebeurde in 1736, dus Old zijn we ook, in Engeland en inmiddels zijn wij wereldwijd verspreid.

Odd Fellows behoorde niet tot een specifieke beroepsgroep. Zie hier de betekenis van Odd in de zin van vrij of divers en Fellows, in de betekenis van gezellen. Odd Fellows, Vrije Gezellen.

In de loop der tijd verbeterde de sociale omstandigheden en verschoof de aandacht naar het maatschappelijke.

Tot zover de geschiedenis, op naar het heden.

 

Heden ten dage is het streven van de Odd Fellows eenvoudigweg:

“Meer begrip voor het doen en laten van anderen maar ook inzicht in het eigen handelen en daarmee een begripvoller en socialer mens te zijn”

Simpeler, en heel kort door de bocht, kan ik het niet samenvatten.

 

En hoe wij dit doen ? Daarover willen wij u straks, persoonlijk, graag nader informeren.

 

Wij zijn er van overtuigd dat dit streven het best bereikt kan worden door dit samen en met zoveel mogelijk gelijkgestemden te doen.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe “Odd Fellows”. Onze aanwezigheid hier is dan ook niet helemaal toevallig.

 

Maar, waarom zou u nu de stap nemen om die nieuwe Odd Fellow worden. Ik geef graag een paar voorzetjes.

 

Om net als wij bij te dragen aan het welzijn van anderen en daarmee ook aan dat van uzelf.

U benieuwd bent naar de denkwijze van anderen en u uw denkwijze wel met anderen wilt delen. In een gezelschap waar rang, stand, leeftijd en opleiding geen rol speelt.

Dit te doen in een vertrouwelijke en kameraadschappelijke sfeer waar een borrel niet wordt geschuwd.

U het wel nuttig vindt om deel te nemen aan onze, zij het beperkte, maatschappelijke activiteiten.

En ook niet onbelangrijk: u krijgt er op zijn minst dertig goede en welwillende kennissen bij waarvan een aantal misschien wel vrienden worden. Let wel, levensechte en geen digitale.

Of misschien wel om een heel andere persoonlijke reden.

 

Hoe dan ook, wij zijn, in alle bescheidenheid, van mening dat wij u iets te bieden hebben. U bent dan ook van harte welkom en wij staan klaar voor een nadere toelichting en het beantwoorden van uw vragen.

 

JvdV

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Beste bezoekers van het cultureel festival.

 

Jawel, ik probeer uw aandacht te trekken en ik zie aan uw enigszins verbaasde gezichten wat u denkt.

 

Ik denk dat u denkt: “tjonge, wat raar/vreemd, een man in een smoking die achter een tafeltje staat met een microfoon in z’n hand en blijkbaar iets wil zeggen”.

Dat heeft u dan goed vastgesteld en wat meer is, als u nog steeds denkt; “wat vreemd”, dan zit u dichter bij de waarheid dan u kunt bevroeden.  Ik zal u vertellen waarom.

 

Maar ik wil mij eerst even aan u voorstellen: ik heet Rob de Boer en ik ben lid van de Independent Order of Odd Fellows.   Letterlijk vertaald heb ik u zojuist gezegd dat ik lid ben van de onafhankelijke organisatie van de Vreemde Jongens.  Laat mij u iets over de geschiedenis van die vreemde jongens vertellen.   De Odd Fellows is een bijna 200 jaar oude organisatie die zich onder andere bezig houdt met charitas of op z’n Hollands gezegd; met goede werken. 

 

Daarnaast proberen wij onze leden zich bewust te laten worden van de plaats die wij als mens in onze samenleving innemen en in het bijzonder jegens elkaar.

Zo’n 200 jaar geleden zag onze samenleving er nogal anders uit dan tegenwoordig.  Als je in die tijd over een goede gezondheid beschikte, nog jong en sterk was en niet te lui was om de handen uit de mouwen te steken, dan kon je met een beetje geluk een (vaak karige) boterham verdienen.  Maar als je een vervelend ongeval kreeg of ernstig ziek werd dan wachtte jouw en je gezin de bedelstaf.  Een aantal van die handswerklieden hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en hebben een soort vereniging opgericht waar je lid van kon worden.  Die vereniging stelde zich ten doel om haar leden een zekere waarborg te geven als zich een van die vervelende ongelukken voordeed. 

 

Ergens in de eerste helft van de 18e eeuw zagen de eerste verenigingen het levenslicht.   De plaatselijke afdelingen van zo’n vereniging noemden zich Loges.  

In 1819 emigreerde een lid van de Engelse Odd Fellows, Thomas Wildey, naar de Verenigde Staten en richtte aldaar in 1821 de Independent Order of Odd Fellows op.  Binnen de kortste keren waren vele honderdduizenden handswerklieden lid van de Independent Order of Odd Fellows.  De behoefte aan maatschappelijke en economische geborgenheid was in die tijd erg groot en werd nog niet door de nationale overheden als sociale zorgplicht gezien.  Die zorgplicht jegens de leden van de I.O.O.F.  vind men vandaag de dag nog terug in onze oorspronkelijke doelstellingen die als volgt luiden: “wij bevelen u den noodlijdende te helpen, den zieke te bezoeken, den dode te begraven, den weduwe te steunen en de wezen op te voeden”.

  

In onze moderne maatschappij zijn wij tegenwoordig uitstekend in staat om voor onszelf te zorgen.  En als je dat om wat voor reden dan ook wat minder lukt, dan hebben we altijd nog het vangnet aan collectieve sociale voorzieningen om ons te ondersteunen.  Misschien niet altijd even ideaal, maar de bedelstaf is niet meer het natuurlijke gevolg van het niet langer voor je zelf kunnen zorgen.

 

Voor een organisatie als de Independent Order of Odd Fellows betekende de ontwikkeling van de sociale wetgeving dat er niet langer in de materiële zin voor de leden behoefde te worden gezorgd.  Maar werden wij daarmee overbodig?  Bepaald niet.  Nog steeds houden wij ons bezig met ethische kwesties.  Nog steeds vinden wij dat wij als mens aan ons zelf moeten werken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een betere maatschappij.  En ondanks alle prachtige sociale voorzieningen is het nog steeds prettig als je eens een arm om de schouders kunt leggen van iemand die ontzettend in de put zit en gewoon luistert naar zijn of haar verhaal.   En nog steeds zijn er mensen die niet zonder een voedselbank kunnen.   Onze Loge maakt zich bijvoorbeeld eens per jaar sterk om een gezin eens een week op vakantie te sturen op kosten van de Odd Fellows.   Een druppel op een gloeiende plaat?  Misschien.   Maar wij vinden dat het moet gebeuren.   Oh ja, waarom wij ons vreemde jongens noemen?   Dat zullen we u straks vertellen.  Of kom eens langs op onze zittingsavond op de donderdag.

RdB

 

………………………………………………

 

 

Beste mensen

 

Ik verzoek u even te blijven staan , zodat ik u kort kan uitleggen wat de Odd Fellows is .

Mag ik een paar minuten van uw tijd in beslag nemen . 

 

De Odd Fellows is een wereld wijde organisatie met in totaal in europa ca 50000 leden , In Nederland zijn ca 65 Loges met ca 3000 leden , Onze loge in Baarn in de Burgemeester Penstraat heeft ca 30 leden

 

De drie schakels , staan voor Liefde Vriendschap en Waarheid

 

Ik ga u hier vertellen wat en wie zijn de Odd fellows , en waarom staan we in smoking , De smoking is voor onze speciale gelegenheden en heeft grotendeels de taak om aan te geven dat wij allemaal gelijk zijn , maar gelukkig zijn we ook verschillend zoals ieder ander vandaar dat u  ook broederen ( zo noemen wij elkaar ) ook in gewone kleding ziet

Wat is nu die Odd fellows , dat is gewoon een groep kerels die iedere donderdagavond bij elkaar komt van ca half 8 tot ongeveer half 11 .

 Eerst drinken we een bakje koffie en dan worden we om 8 uur uitgenodigd om zitting te nemen in onze tempel , daar volgen we  ongeveer een uur een min of meer vast staand programma. Waarvan ca 40 % is daarvan luisteren naar muziek, en een vast onderdeel is de bijdrage / bouwsteen , spreekbeurt van een van onze broederen , ongeveer net zoals ik hier nu sta .

 Die spreekbeurt mag niet gaan over politiek / geloof of religie , maar vaak is het een onderwerp wat in de maatschappij leeft , zoals onlangs nep nieuws of dat we ons zorgen maken over de zorg in Nederland. Het kan en mag overal over gaan.

Het leuke hiervan is dat de overige aanwezigen gewoon dienen te luisteren wat degene te vertellen heeft , het is voor mij een enorme verrijking om na te denken over de diverse onderwerpen en standpunten.

 Na ongeveer een uur verlaten we de tempel en is het officiële gedeelte afgelopen ,  we nemen plaats in de nazittingsruimte zoals we dat noemen en drinken wat , hier word de bijdrage besproken en elkaars meningen gedeelte zonder elkaar af te vallen of aan te vallen. Dit is vaak stof wat tot nadenken doet, zo had ik het nog niet bekeken of ja als je het van de andere kant bekijkt , kunnen we daar ook wel weer een bijdrage over houden.

 Vaak ga ik moe maar voldaan en weer een ervaring rijker naar huis , en als je dan dit jaar in jaar uit doet ga je anders denken en anders reageren op de massa , die avond kijk je geen TV , maar ben je onder elkaar en ga je op zoek naar verbinding .  

We hebben geen geheimen , we zijn een loge , gewoon kerels onder elkaar

Iedere loge avond hebben wij ook een spreuk ; hier volgt er een

 Als je niet kan slapen moet je whisky gaan drinken , daar ga je niet van slapen ,

maar je ligt wel prettiger wakker.

Dit verhaal sluit ik nu af , u bent van harte welkom op een van onze loge avonden , als u geïnteresseerd bent vraag een boekje en uitnodiging , dan zie ik u graag terug .

Dank voor uw aandacht      

RO